Alanyi adómentesek áfa levonási joga

Etsy jutalék után fizetendő áfa levonhatósága

 

Általános esetben az alanyi adómentes adózó nem jogosult előzetesen felszámított áfa levonására, de a törvény eddig is meghatározott kivételeket, ezeket most nem ismertetem. Az áfa törvényből kiolvasható volt – a tételesen felsorolt eseteken kívül –  hogy az alanyi mentes adózó által nem belföldön teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés adólevonási joggal jár, de az adóhatóság ettől eltérő értelmezése miatt ezt nem alkalmazta szinte senki. 2022. év végén ezt rendezték a törvényben és meghatározták ennek részletes szabályait. Az „új” szabály november 24-től hatályos és lehetőséget ad arra, hogy 2022. január 1-től visszamenőleg alkalmazzuk.

A törvény pontos szövege (magyarázat a cikk alján):

 

Hatályos 2022.11.24-től

195. § (1) Az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó levonására az adóalany akkor sem jogosult, ha nem alanyi adómentes minőségében jár el.

(2) *  Az (1) bekezdéstől eltérően:

a) a 11. § (2) bekezdésének a) pontja,

b) a 188. § (3) bekezdésének aa) alpontja,

c) a 188. § (3) bekezdésének b)-d) pontjai,

d) a 188. § (3) bekezdésének h) pontja, és

e) a 193. § (1) bekezdésének d) pontja

szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében az adóalany jogosult az alanyi adómentesség időszakában keletkezett, az a)-e) pontokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti jog gyakorlására egyebekben az előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a (2) bekezdés c) pontjában említett esetben az adólevonási jog keletkezésére és az előzetesen felszámított adóként figyelembe vehető összeg megállapítására a 122. §-t,

b)a (2) bekezdés e) pontjában említett esetben az adólevonási jog terjedelmére a 121. § a) pontját

kell alkalmazni.

(4) *  Az (1) bekezdéstől eltérően az adóalany jogosult továbbá a 193. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adó levonására, feltéve, hogy az importált termékkel a 12/B. § (2) bekezdése szerinti termékértékesítést teljesít a Közösség valamely tagállamában.

196.§ Az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adóra – a 195. § (2) bekezdésében említett kivétellel – az adóalany a későbbiekben sem alapíthat adólevonási jogot.

 

356. §E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvénnyel megállapított, illetve módosított 188. § (3) bekezdés h) pontja, 193. § (1) bekezdés a) és d) pontja, 195. § (2) bekezdése, (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése a 2022. január 1-jén vagy azt követően teljesített ügyletekre alkalmazandó.

Előzetesen felszámított adó megosztása

123. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany egyaránt teljesít a 120. és 121. § szerint adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást (a továbbiakban: adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az előzetesen felszámított adó kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának betudható részében vonható le.

(2) Az előzetesen felszámított adó levonható és le nem vonható részének megállapításához az adóalany köteles olyan megfelelően részletezett nyilvántartást alkalmazni, amely az adólevonási jog keletkezésétől kezdődően alkalmas annak egyértelmű, megbízható és folyamatos követésére, hogy a termék, szolgáltatás használata, egyéb módon történő hasznosítása adólevonásra jogosító termékértékesítését, szolgáltatásnyújtását vagy arra nem jogosító termékértékesítését, szolgáltatásnyújtását szolgálja (tételes elkülönítés).

(3) Abban az esetben, ha a termék, szolgáltatás természete, illetőleg a használat, egyéb módon történő hasznosítás jellege folytán az előzetesen felszámított adó megosztása a tételes elkülönítés szabályai szerint nem végezhető el, az adóalany a megosztást más, az (1) bekezdésben említett követelményt kielégítő szabályok szerint is elvégezheti. Ennek hiányában a tételes elkülönítés szabályai szerint meg nem osztható előzetesen felszámított adót az 5. számú mellékletben meghatározott számítási módszer alkalmazásával kell arányosan megosztani.

Fentiek emberi nyelven

Mit jelent a pontosítás, módosítás?

Amennyiben az alanyi adómentes adóalany külföldi teljesítési helyű szolgáltatást nyújt vagy termékértékesítést végez, úgy az ezen tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó előzetesen felszámított áfa levonható.

Ilyen szolgáltatásnyújtás pl. a digitális termékértékesítés Etsy-n, ahol a platform felé kell számlázni (külföldi adóalany felé számlázás), ilyen lehet a Fiver-en keresztül nyújtott szolgáltatás stb.

A termékértékesítések közül a távolsági értékesítés, amennyiben bejelentkezünk a célország áfája alá (OSS rendszer használat), valamint az import távolsági értékesítés (IOSS használat).

Milyen áfát vonhatunk le a fenti tevékenységek kapcsán?

Pl. a külföldi platform jutaléka miatti általunk bevallott áfát, Facebook, Google hirdetések után fizetendő áfát, a fenti szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés érdekében beszerzett áru, anyag, igénybevett szolgáltatás, digitális termék vásárlás, szoftver előfizetés stb. áfáját, import áfa.

Fontos, hogy az áfát csak olyan mértékben lehet levonni, amilyen mértékben a fenti tevékenységhez kapcsolódik! (Előzetesen felszámított áfa megosztása.) Megeshet, hogy nem éri meg pár ezer forintos áfa tétel miatt a megosztással bajlódni, adminisztrálni.  

2022. évre visszamenőleg önellenőrzéssel lehet érvényesíteni az adólevonási jogot az áfa bevallásban minden hónapra és ne felejtsük el az esetlegesen kapcsolódó A60-as összesítő nyilatkozatot is módosítani!

 
Figyelem! A cikk nem tartalmaz minden szükséges információt!

Nem tudod hogyan kezdj neki?

Etsy adózási útmutató egy tanácsadás áráért!
 • milyen vállalkozási formában végezzem? (Szempontok figyelembevétele.)
 • milyen jövedelemadózási adózási módot alkalmazzak, hogy a legjobban jöjjek ki? (Adózási módok rövid összehasonlítása.)
 • alanyi mentes vagy áfás legyek? Melyiknek mi az előnye/hátránya?
 • kinek számlázzak és hogyan? Egyáltalán mi az, amit ki kell számláznom?? Mi lesz a teljesítés időpontja?
 • mikor keletkezik a bevételem?
 • milyen árfolyamon keletkezik bevételem?
 • mit kezdjek a külföldi kiadásaimmal?
 • köteles vagyok-e megadni a közösségi adószámomat?
 • Print on Demand értékesítés, digitális termékek értékesítése adóalanyok/magánszemélyek felé, uniós tagállamba, harmadik országba, fizikai termékek stb…
 • mivel tudom igazolni, hogy a termék elhagyta Magyarország területét?
 • 2021. évi változások

Amennyiben vállalkozásodat velünk könyvelteted, akkor ez a kiadvány neked ingyen volt, mert levonjuk az árát az első havi könyvelési díjból!

További cikkek

Írj nekünk!